May 28, 2023

พระประจำวันเกิด พร้อมบทสวดเสริมสิริมงคล

อย่างที่ทราบกันว่าคนไทยส่วนใหญ่กว่า 94 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาพุทธ จึงเห็นได้ชัดว่าเราจะพบเห็นวัดวาอารามต่างๆได้อยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม รวมถึงพระประทานหรือพระพุทธรูปก็เป็นสิ่งที่คุ้นชินของชาวพุทธ และถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทุกคนต้องเคยสักการะ และเคารพบูชาอย่างประจำ อย่างพระประจำวันเกิด จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันไป วันนี้ออโรร่าจะพาไปรู้จักพระประจำวันเกิดแต่ละวันว่ามีความเป็นมายังไง เราไปเริ่มกันเลยค่ะ

วันอาทิตย์ : ปางพระพุทธรูป

ลักษณะของปางนี้จะอยู่ในอิริยาบถที่มือทั้งสองประสานกันอยู่บริเวณหน้าตัก ดวงตาทั้งสองข้างเพ่งและมองไปด้านหน้า ที่มามาจากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขหรือที่หมายความว่า “สุขที่เกิดจากความสงบ” ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลานานถึง 7 วัน ได้ไปยืนกลางแจ้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์และมองอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา 7 วันโดยที่ไม่กระพริบตาเลย ซึ่งสถานที่นี้ถูกเรียกว่า อนิมิสเจดีย์

ปางนี้จึงเป็นพระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ น่าจะสืบเนื่องมาจากการที่พระพุทธเจ้ายืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเป็นทิศเดียวกับดวงอาทิตย์ในภูมิทักษา

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ

ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง

ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ

ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม,

เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา,

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

(สวดวันละ 6 จบ)

วันจันทร์ : ปางห้ามญาติ

ลักษณะของปางนี้จะยกมือเพียงมือขวาขึ้นมาบริเวณหน้าอกเพียงข้างเดียว ความเป็นมาคือการห้ามญาติระหว่างญาติฝั่งบิดาและญาติฝั่งมารดาทะเลาะกันเพื่อแย่งแม่น้ำโรหิณี

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันจันทร์ อาจสืบเนื่องมาจากดวงจันทร์เป็นดาวประจำธาตุน้ำ และหมายถึงพี่น้องปางนี้จึงเป็นเหมือนการช่วยไม่ให้เรื่องไม่ดีเข้ามา

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป

สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง

อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
(สวดวันละ 15 จบ)

วันอังคาร : พระพุทธรูปปางไสยาสน์

ลักษณะปางนี้จะอยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงด้านขวา มือขวาตั้งรับเศียร มือซ้ายวางแนบลำตัว และพระบาททับซ้อนกัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากตอนที่พระพุทธองค์รับสั่งให้พระจุนทะเถระปูอาสนะลงระหว่างต้นรังคู่หนึ่งแล้วทรงบรรทมแบบสีหไสยาสน์ หรือการนอนแบบราชสีห์และตั้งใจที่จะไม่ลุกขึ้นมาอีก

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันอังคาร น่าจะสืบเนื่องมาจากดาวอังคารถือเป็นดาวมรณะ และพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานในวันอังคารอีกด้วย จึงเป็นที่ระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติ อยู่อย่างสงบสุข

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน

ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา

คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

(สวดวันละ 8 จบ)

วันพุธกลางวัน : ปางอุ้มบาตร

ลักษณะปางนี้จะอยู่อิริยาบถยืนอุ้มบาตรไว้ เพราะเมื่อครั้งที่ได้แสดงปาฏิหารย์เหาะขึ้นไปในอากาศต่อหน้าญาติๆ ทำให้ลดทิฐิลง พร้อมกับมีการเทศนา แต่ญาติไม่มีใครได้ถวายอาหารให้เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกจะต้องฉันอาหารที่เตรียมไว้ในวังเท่านั้น แต่พระพุทธองค์ได้พาเหล่าพระสาวกเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ ชาวบ้านจึงได้เห็นพระจริยาวัตรขณะอุ้มบาตรโปรดสัตว์จึงสรรเสริญ

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันพุธ สืบเนื่องมาจากดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเดินทางและอาหารต่างๆจึงทำให้เมื่อบูชาปางนี้จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ

วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ

สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ

ปะริตตันตัมภะณามะเห

(สวดวันละ 17 จบ)

วันพฤหัสบดี : ปางสมาธิ

ลักษณะปางนี้จะอยู่ในอิริยาบถนั่งสมาธิ มือขวาวางทับมือซ้ายบนหน้าตัก สืบเนื่องมาจากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชานั่นเอง

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันพฤหัสบดี สืบเนื่องมาจากดาวพฤหัสเป็นดาวที่มีความหมายถึงความสำเร็จและสื่อถึงสติปัญญา ซึ่งเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้และทรงสั่งสอนพุทธบริษัทและเหล่าเวไนยสัตว์ทำให้สอดคล้องกับดาวพฤหัสบดีนั่นเอง

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ

กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา

ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา

จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง

มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา

ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

(สวดวันละ 19 จบ)

วันศุกร์ : ปางรำพึง

ลักษณะปางนี้จะอยู่ในอิริยาบถยืน มือทั้งสองข้างอยู่บนอก ในลักษณะของมือคือมือขวาทับซ้าย เป็นปางที่หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ และคิดได้ว่าธรรมที่ตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง ละเอียดอ่อนเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจ จึงคิดจะไม่สั่งสอนธรรมกับมนุษย์ แต่ท้าวสหัมบดีพรหมก็ขอให้พระองค์ทรงสั่งสอนชาวโลกอีกครั้ง โดยบอกกับพระพุทธเจ้าว่าโลกนี้ยังมีมนุษย์ที่กิลเลสเบาบางที่จะฟังธรรม เมื่อพระพุทธเจ้าเห็นด้วยจึงกลับมาสั่งสอนธรรมให้กับมนุษย์ต่อไปจนเสด็จปรินิพพานในที่สุด

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันศุกร์ น่าจะสืบเนื่องมาจากดาวศุกร์เป็นตัวแทนเกี่ยวกับโลกีย์ ที่จะต้องใช้ความรู้สึก อารมณ์และความนึกคิด ซึ่งเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าที่นึกถึงเรื่องธรรมะ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์

อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต

อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ

ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ

มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

(สวดวันละ 21 จบ)

วันเสาร์ : ปางนาคปรก

ลักษณะปางนี้จะอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ โดยมีพญานาคขดร่างเป็นวงกลมจนเป็นบัลลังก์และแผ่พังพาน
ปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร เพราะเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ได้นั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่นั้นฝนได้ทำการตกลงมาไม่หยุด หลังจากนั้นได้มีพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่า มุจลินท์นาคราช ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการขดร่างเป็นวงกลม 7 รอบแล้วแผ่พังพานปกคลุมพระพุทธเจ้าไว้ หลังจากนั้นเมื่อฝนหยุดตกจึงกลายร่างมาเป็นมาณพเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต่อไป

ที่ปางนี้เป็นปางประจำวันเสาร์ น่าจะสืบเนื่องมาจากวันเสาร์เป็นวันแข็งและดาวเสาร์ก็เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ คนที่เกิดวันเสาร์จึงมีลักษณะดวงที่อาภัพ จึงให้ปางนาคปรกเป็นปางประจำวันเพื่อที่จะให้พญานาคคุ้มครองปกป้องคนวันเสาร์ให้พ้นภัยอันตราย

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต,

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา

โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต

โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

(สวดวันละ 10 จบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *