เสริมความปัง โชคลาภ ด้วยคาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)


ตั้งนะโมฯ 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหุเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

ใช้เสริมดวงชะตา จงผูกดวงซะตาของตนพร้อมเขียน ชื่อ นามสกุล ของตนไว้ใต้ดวงชะตาหรือดวงที่เรียกว่า “ดวงพิชัยสงคราม” แล้วเอาดวงชะตา บรรจุหรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงซะตาพึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้ เกิดลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล เลิศล้นดีนักแลฯ

ที่มา:บทสวดมนต์แจกเป็นธรรมทาน โดยครอบครัวอุทัยเลิศ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *